Contabilitate

Serviciul de contabilitate este efectuat pe baza unui contract de prestari servicii cu o firma privata.

Atributii:

 1. Întocmeşte proiectul de buget pentru Consiliul Local la propunerea primarului,
 2. Întocmeşte propunerile privind rectificările bugetare ori de câte ori este nevoie,
 3. Întocmeşte prognoza, corelată cu programul de investiţii,
 4. Defalcă veniturile şi cheltuielile bugetare pe trimestre, pe capitole şi articole,
 5. Urmăreşte execuţia bugetului local, inclusiv a instituţiilor subordonate,
 6. Întocmeşte rapoartele trimestriale şi anuale privind execuţie bugetară şi le transmite la Direcţia Gen. a Finanţelor Publice,
 7. Urmăreşte încadrarea cheltuielilor în nivelul creditelor bugetare aprobate, pe trimestre, pe capitole, articole pentru bugetul propriu al comunei,
 8. Face propuneri privind virările de credite bugetare între capitole şi/sau între articole, începând cu trimestrul al lll-lea al anului bugetar,
 9. Primeşte şi înaintează primarului virările de credite bugetare solicitate de către unităţile subordonate.
 10. Organizează şi conduce contabilitatea patrimoniului întocmind trimestrial darea de seamă contabilă,
 11. Verifică şi centralizează situaţiile financiare prezentate de către instituţiile subordonate,
 12. Ţine evidenţa cheltuielilor pe capitole, titluri, articole şi alineate de cheltuieli,
 13. Efectuează operatiuni de deschidere  de credite pentru unităţile subordonate în baza bugetelor de venituri şi cheltuieli,
 14. Întocmeşte documentele de plată către persoanele juridice şi urmăreşte primirea la timp a extraselor de cont şi verificarea acestora cu documente însoţitoare,
 15. Întocmeşte acte contabile  în conformitate cu reglementările în vigoare,
 16. Întocmeşte rapoarte si statistici,
 17. Întomește statele de plată, calculeză şi virează sumele reţinute din salariile angajaţilor şi sumele  datorate de către unitate pregătind documentaţiile necesare.
 18. Îndeplineşte şi alte sarcini care decurg din actele normative în vigoare.