Registru agricol

Titular post:

Bande Viorelia Angelica

Consiler- grad profesional superior

Atributii:

 1. sa cunoască actele normative privind înregistrarea in registrul agricol, circulaţia produselor agroalimentare si executa sarcini prevăzute in domeniul de activitate prevăzut de aceste acte normative;
 2. asigura înscrierea in RA a tuturor datelor referitoare la gospodăriile populaţiei , privind componenta familiala, terenurile pe care le deţin pe categorii de folosinţa, repartizarea suprafeţelor pe principalele culturi, nr. de pomi, efective de animale, evoluţia lor in cursul anului, clădirile si anexele gospodăreşti, mijloacele de transport cu  tracţiune animala si mecanica; eliberează bilete de adeverire a proprietăţii si  sănătăţii animalelor, conduce registrul de evidenta al transcrierilor;
 3. Întocmeşte dări de seama statistice si confrunta datele rezultate din evidentele primare ale Dispensarului Veterinar , PIAV si cetăţeni;
 4. conduce evidenta folosirii raţionale a fondului funciar si centralizatorul RA pe destinatori;
 5. efectuează modificări  in RA cu aprobarea secretarului;
 6. răspunde de păstrarea si securitatea registrelor agricole a celorlalte registre care le conduce, pentru evitarea distrugerilor, degradării sau sustragerii acestora, păstrează secretul datelor înscrise in acestea;
 7. urmăreşte restituirea actelor date spre rezolvare si înscrierea lor;
 8. întocmeşte sub îndrumarea secretarului adeverinţe, certificate pe baza datelor rezultate din evidentele pe care le deţine consiliul
 9. prezintă secretarului informări cu privire la acţiunile întreprinse si face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii aparatului;
 10. atribuiții referitor la aplicarea legilor de fond funciar
 11. prezintă zilnic primarului şi secretarului pentru studiere si repartizarea corespondentei primite pe adresa consiliului;
 12. expediază corespondenta si tine evidenta gestionarii timbrelor ;
 13. răspunde de păstrarea actelor in arhiva;
 14. Referentul agricol îndeplineşte si alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de primar ori secretar.