Hotarari consiliul local Simisna – anul 2023

1.aprobarea bugetului local al comunei Simisna pe anul 2023

2.aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2023 pentru beneficiarii Legii nr.416-2001

3.aprobarea Programului anual de achizitii publice pentru comuna Simisna pe anul 2023

4.modificarea Organigramei si Statului de functii pentru aparatul de specialitatea al primarului comunei Simisna

5.aprobarea Protocolului de colaborare dintre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Comuna Simsina in cadrul proiectului HUB SERVICII SOCIALE

6.modificarea componentei comisiilor de specialitatea din cadrul consiliului local Simisna

7.aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente din comuna Simisna

8.aprobarea Regularnentului de organizare si functionare pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Simisna

9.aprobarea Regulamentului de ordine interioara pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Simisna

10.desemnarea persoanei responsabile cu urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor aflate in proprietatea si administrarea comunei Simisna

11.aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar al comunei Simisna pe anul 2022

12.aprobarea Planului de gospodarire si igienizare a Comunei Simisna pentru anul 2023

13.aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale a comunai Simisna pentru perioada 2023-2027

14.aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul comunei Simisna pentru anul 2023

15.alegerea presedintelui de sedinta