Declaratii alesi locali

Componenta

Componenta consiliului local Simisna

 1. BANDE ANUŢA-MARCELA – PSD
 2. BĂLAN SIMION – PSD
 3. BELDEAN AUGUSTIN – PSD
 4. BUHĂŢEL EMILIA – PNL
 5. COROIAN GHEORGHE – PSD
 6. CRISTE DUMITRU – PSD
 7. GHIŞAN ILIE – PSD
 8. MANTE ALEXANDRU – PSD
 9. MUREŞAN ALIN REMUS – PNL

Stare civila

Titular

Prodan Ileana

Consiler – grad profesional principal

Atributii:

 1. Compartiment stare civila

–  înregistrează actele si faptele de stare civila in registrul de naştere, căsătorie

si decese, inclusiv înscrierea filiaţiei, divorţului, schimbării numelui si eliberarea

certificatelor de naştere, de stare civila, la înregistrare si la cererea celor interesaţi,

asigura oficierea casatorilor intr-un cadru solemn;

Impozite si taxe

Titular post

Pop Marcel

Consilier – grad profesional superior

Atribuţiile postului:

 1. Sa cunoască actele normative privind impozitele si taxele locale si executa sarcini prevăzute in domeniul de activitate prevăzute de aceste acte normative;
 2. Asigura integritatea mijloacelor băneşti , pe care conform reglementarilor legale le gestionează;
 3. Efectuează plaţi de salarii sau alte drepturi băneşti pe baza documentelor legal întocmite;
 4. Evidenţiază zilnic pe baza de documente, încasările si plăţile efectuate si le preda la contabilitate;
 5. Asigura gestionarea formularelor si documentelor de valoare ;
 6. Ține evidenţa registrelor de rol şi actualizarea
 7. Încasează si gestionează fondurile care se constituie din paza obşteasca conform legii.
 8. Distribuie cetăţenilor şi persoanelor juridice declaraţiile de impunere;
 9. Efectuează deplasări in teren in scopul încasării restantelor si rămăşiţelor neachitate de cetăţeni;
 10. Încasează contravaloarea titlurilor de proprietate;
 11. Încasarea contravalorii amenzilor contravenţionale;

12 .Încasează taxe si impozite stabilite de consiliul local si actele normative;

13 .Referentul casier îndeplineşte si alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de  primar ori secretar.

Asistenta sociala

Titular post

Stegar Anica

Consilier- grad profesional superior

Atributii:

 1. Sa cunoască actele normative din domeniul protecţiei sociale; declararea judecătoreasca a abandonului de copii Legea 47/1993, Legea 18/ 1990 privind convenţia pentru drepturile copilului; Constituţia României; Codul familiei , normele metodologice privind alocaţia pentru copii; Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;OG 448/2006 , privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; HG 427/2001 privind normele metodologice privind protecţia speciala şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap; Legea 70/2002 privind protecţia sociala a şomerilor;
 2. Face propuneri pentru acordarea ajutorului social în condiţiile Legii 416/2001, efectuează anchete sociale, întocmeşte dosarele şi le prezintă primarului, secretarului şi organelor competente;
 3. Face propuneri pentru acordarea alocaţiilor în condiţiile Legii, efectuează anchete sociale, întocmeşte dosarele şi le prezintă organelor competente;
 4. Îtocmeşte situaţia copiilor lipsiţi de ocrotire părinteasca , a celor daţi în plasament familial si a celor încredinţaţi;
 5. Răspunde de aplicarea legilor privind asistenţii personali şi ocrotirea persoanelor handicapate;
 6. Păstrează în condiţii de siguranţă dosarele de ajutor social, ale asistenţilor personali, a persoanelor cu handicap si a persoanelor care primesc indemnizaţii pentru persoane cu handicap.
 7. Întocmeşte dările de seama statistice si asigura transmiterea lor;
 8. Prezintă lunar secretarului informări cu privire la acţiunile întreprinse şi face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii de asistenta sociala şi protecţia copilului;
 9. Participa la întâlniri organizate de Direcţia pentru protecţia copilului;
 10. Conduce la zi registrul general de intrare si ieşire a corespondentei;
 11. Transmite datele la unităţi si expediază corespondenta;
 12. Prestări xerox;
 13. Prezintă zilnic primarului şi secretarului pentru studiere si repartizarea corespondentei primite pe adresa consiliului;
 14. Referentul social îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de  primar şi secretar.