Category Archives: Primaria

Prezentare

Comuna Şimişna este aşezată de-a lungul văii cu acelaşi nume, în Podişul Someşan, fiind situată din punct de vedere geomorfologic în piemonturile şi depresiunile de contact cu subcarpaţii interni ai Transilvaniei. Localitatea şimişană se numără printre cele mai mari şi mai frumoase aşezări rurale ale judeţului Sălaj.
Comuna Şimişna este reînfiinţată în anul 2002, fiind compusă din două sate: Şimişna şi Hăşmaş, Şimişna fiind centru de comună.
Satul este străbătut de drumul judeţean 108 S, care îl stăbate de la un capăt la altul la circa 85 km de oraşul Zalău, reşedinţa judeţului Sălaj, şi 40km de oraşul Dej, judeţul Cluj. Este mărginit de satele Haşmaş la Sud, Bogata , Curtuiuşul Dejului şi Fodora în Est, Chizeni şi Rus în Nord, Fântânele şi Valea Hranei în Vest. Hotarul se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 50-60 km pătraţi. Vatra actuală a satului este situată în cea mai mare parte de-a lungul terasei văii Şimişna, dar şi pe văile secundare şi a evoluat mult în decursul vremurilor îndepărtate ale istoriei.

Secretar

Bor Florin Ioan

Data nasterii: 26.01.1974

Atributii:

a) participa in mod obligatoriu la şedinţele consiliului local;

b) coordonează compartimentele si activităţile cu caracter juridic, de stare civila, autoritate tutelara si asistenta sociala din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local;

c) avizează proiectele de hotărâre ale consiliului local, asumându-si răspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnând hotărârile pe care le considera legale;

d) avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului;

e) urmăreşte rezolvarea corespondentei in termenul legal;

f) asigura îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea lucrărilor de secretariat;

g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local;

h) asigura comunicarea către autorităţile, instituţiile si persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, in termen de cel mult 10 zile, daca legea nu prevede altfel;

i) asigura aducerea la cunoştinţa publica a hotărârilor si dispoziţiilor cu caracter normativ;

j) eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, in afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii;

k) legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de parţi si confirma autenticitatea copiilor cu actele originale, in condiţiile legii.

l) participă la şedinţele comisiei locale de fond funciar, asigura lucrările de secretariat, întocmeşte procesele verbale ale acestor şedinţe, precum si Hotărârile comisiei locale de fond funciar;

m)verifica întocmirea proceselor verbale de punere in posesie si verifica înmânarea titlurilor de proprietate;

n)tine evidenta contractelor de arenda, ofertelor de vânzări terenuri situate in extravilan;

o) coordonează si verifica periodic modul de completare a registrelor agricole;

p) urmăreşte evidenta certificatelor de producător;

q) păstrează si completează carnetele de munca ale angajaţilor;

r)păstrează dosarele funcţionarilor publici si întocmeşte evaluarea performantelor profesionale anuale ale acestora, precum si evaluarea celorlalţi angajaţi;

s) tine evidenta tinerilor in vederea recrutării, înmânează ordine de chemare la recrutare, incorporare si clarificare a situaţiei militare;

ş) reprezintă comuna si consiliul local in  fata autoritarilor publice si in instanţa;

Viceprimar

Balan Simon

Formatiunea politica: PSD

Data nasterii: 03.12.1956

Primarul Comunei Simisna

Prodan Calin Cristian

Formatiunea politica: PSD

Data nasterii: 24.09.1968

Contact