Category Archives: Aparatul primarului

Stare civila

Titular: Stegar Simina-Ioana

Referent – grad profesional debutant

Atributii:

 1. Compartiment stare civila

–  înregistrează actele si faptele de stare civila in registrul de naştere, căsătorie

si decese, inclusiv înscrierea filiaţiei, divorţului, schimbării numelui si eliberarea

certificatelor de naştere, de stare civila, la înregistrare si la cererea celor interesaţi,

asigura oficierea casatorilor intr-un cadru solemn;

Impozite si taxe

Titular post

Pop Marcel

Consilier – grad profesional superior

Atribuţiile postului:

 1. Sa cunoască actele normative privind impozitele si taxele locale si executa sarcini prevăzute in domeniul de activitate prevăzute de aceste acte normative;
 2. Asigura integritatea mijloacelor băneşti , pe care conform reglementarilor legale le gestionează;
 3. Efectuează plaţi de salarii sau alte drepturi băneşti pe baza documentelor legal întocmite;
 4. Evidenţiază zilnic pe baza de documente, încasările si plăţile efectuate si le preda la contabilitate;
 5. Asigura gestionarea formularelor si documentelor de valoare ;
 6. Ține evidenţa registrelor de rol şi actualizarea
 7. Încasează si gestionează fondurile care se constituie din paza obşteasca conform legii.
 8. Distribuie cetăţenilor şi persoanelor juridice declaraţiile de impunere;
 9. Efectuează deplasări in teren in scopul încasării restantelor si rămăşiţelor neachitate de cetăţeni;
 10. Încasează contravaloarea titlurilor de proprietate;
 11. Încasarea contravalorii amenzilor contravenţionale;

12 .Încasează taxe si impozite stabilite de consiliul local si actele normative;

13 .Referentul casier îndeplineşte si alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de  primar ori secretar.

Asistenta sociala

Titular post

Stegar Anica

Consilier- grad profesional superior

Atributii:

 1. Sa cunoască actele normative din domeniul protecţiei sociale; declararea judecătoreasca a abandonului de copii Legea 47/1993, Legea 18/ 1990 privind convenţia pentru drepturile copilului; Constituţia României; Codul familiei , normele metodologice privind alocaţia pentru copii; Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;OG 448/2006 , privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; HG 427/2001 privind normele metodologice privind protecţia speciala şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap; Legea 70/2002 privind protecţia sociala a şomerilor;
 2. Face propuneri pentru acordarea ajutorului social în condiţiile Legii 416/2001, efectuează anchete sociale, întocmeşte dosarele şi le prezintă primarului, secretarului şi organelor competente;
 3. Face propuneri pentru acordarea alocaţiilor în condiţiile Legii, efectuează anchete sociale, întocmeşte dosarele şi le prezintă organelor competente;
 4. Îtocmeşte situaţia copiilor lipsiţi de ocrotire părinteasca , a celor daţi în plasament familial si a celor încredinţaţi;
 5. Răspunde de aplicarea legilor privind asistenţii personali şi ocrotirea persoanelor handicapate;
 6. Păstrează în condiţii de siguranţă dosarele de ajutor social, ale asistenţilor personali, a persoanelor cu handicap si a persoanelor care primesc indemnizaţii pentru persoane cu handicap.
 7. Întocmeşte dările de seama statistice si asigura transmiterea lor;
 8. Prezintă lunar secretarului informări cu privire la acţiunile întreprinse şi face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii de asistenta sociala şi protecţia copilului;
 9. Participa la întâlniri organizate de Direcţia pentru protecţia copilului;
 10. Conduce la zi registrul general de intrare si ieşire a corespondentei;
 11. Transmite datele la unităţi si expediază corespondenta;
 12. Prestări xerox;
 13. Prezintă zilnic primarului şi secretarului pentru studiere si repartizarea corespondentei primite pe adresa consiliului;
 14. Referentul social îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de  primar şi secretar.

Registru agricol

Titular post:

Bande Viorelia Angelica

Consiler- grad profesional superior

Atributii:

 1. sa cunoască actele normative privind înregistrarea in registrul agricol, circulaţia produselor agroalimentare si executa sarcini prevăzute in domeniul de activitate prevăzut de aceste acte normative;
 2. asigura înscrierea in RA a tuturor datelor referitoare la gospodăriile populaţiei , privind componenta familiala, terenurile pe care le deţin pe categorii de folosinţa, repartizarea suprafeţelor pe principalele culturi, nr. de pomi, efective de animale, evoluţia lor in cursul anului, clădirile si anexele gospodăreşti, mijloacele de transport cu  tracţiune animala si mecanica; eliberează bilete de adeverire a proprietăţii si  sănătăţii animalelor, conduce registrul de evidenta al transcrierilor;
 3. Întocmeşte dări de seama statistice si confrunta datele rezultate din evidentele primare ale Dispensarului Veterinar , PIAV si cetăţeni;
 4. conduce evidenta folosirii raţionale a fondului funciar si centralizatorul RA pe destinatori;
 5. efectuează modificări  in RA cu aprobarea secretarului;
 6. răspunde de păstrarea si securitatea registrelor agricole a celorlalte registre care le conduce, pentru evitarea distrugerilor, degradării sau sustragerii acestora, păstrează secretul datelor înscrise in acestea;
 7. urmăreşte restituirea actelor date spre rezolvare si înscrierea lor;
 8. întocmeşte sub îndrumarea secretarului adeverinţe, certificate pe baza datelor rezultate din evidentele pe care le deţine consiliul
 9. prezintă secretarului informări cu privire la acţiunile întreprinse si face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii aparatului;
 10. atribuiții referitor la aplicarea legilor de fond funciar
 11. prezintă zilnic primarului şi secretarului pentru studiere si repartizarea corespondentei primite pe adresa consiliului;
 12. expediază corespondenta si tine evidenta gestionarii timbrelor ;
 13. răspunde de păstrarea actelor in arhiva;
 14. Referentul agricol îndeplineşte si alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de primar ori secretar.

 

 

 

Contabilitate

Serviciul de contabilitate este efectuat pe baza unui contract de prestari servicii cu o firma privata.

Atributii:

 1. Întocmeşte proiectul de buget pentru Consiliul Local la propunerea primarului,
 2. Întocmeşte propunerile privind rectificările bugetare ori de câte ori este nevoie,
 3. Întocmeşte prognoza, corelată cu programul de investiţii,
 4. Defalcă veniturile şi cheltuielile bugetare pe trimestre, pe capitole şi articole,
 5. Urmăreşte execuţia bugetului local, inclusiv a instituţiilor subordonate,
 6. Întocmeşte rapoartele trimestriale şi anuale privind execuţie bugetară şi le transmite la Direcţia Gen. a Finanţelor Publice,
 7. Urmăreşte încadrarea cheltuielilor în nivelul creditelor bugetare aprobate, pe trimestre, pe capitole, articole pentru bugetul propriu al comunei,
 8. Face propuneri privind virările de credite bugetare între capitole şi/sau între articole, începând cu trimestrul al lll-lea al anului bugetar,
 9. Primeşte şi înaintează primarului virările de credite bugetare solicitate de către unităţile subordonate.
 10. Organizează şi conduce contabilitatea patrimoniului întocmind trimestrial darea de seamă contabilă,
 11. Verifică şi centralizează situaţiile financiare prezentate de către instituţiile subordonate,
 12. Ţine evidenţa cheltuielilor pe capitole, titluri, articole şi alineate de cheltuieli,
 13. Efectuează operatiuni de deschidere  de credite pentru unităţile subordonate în baza bugetelor de venituri şi cheltuieli,
 14. Întocmeşte documentele de plată către persoanele juridice şi urmăreşte primirea la timp a extraselor de cont şi verificarea acestora cu documente însoţitoare,
 15. Întocmeşte acte contabile  în conformitate cu reglementările în vigoare,
 16. Întocmeşte rapoarte si statistici,
 17. Întomește statele de plată, calculeză şi virează sumele reţinute din salariile angajaţilor şi sumele  datorate de către unitate pregătind documentaţiile necesare.
 18. Îndeplineşte şi alte sarcini care decurg din actele normative în vigoare.