Asistenta sociala

Titular post

Stegar Anica

Consilier- grad profesional superior

Atributii:

 1. Sa cunoască actele normative din domeniul protecţiei sociale; declararea judecătoreasca a abandonului de copii Legea 47/1993, Legea 18/ 1990 privind convenţia pentru drepturile copilului; Constituţia României; Codul familiei , normele metodologice privind alocaţia pentru copii; Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;OG 448/2006 , privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; HG 427/2001 privind normele metodologice privind protecţia speciala şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap; Legea 70/2002 privind protecţia sociala a şomerilor;
 2. Face propuneri pentru acordarea ajutorului social în condiţiile Legii 416/2001, efectuează anchete sociale, întocmeşte dosarele şi le prezintă primarului, secretarului şi organelor competente;
 3. Face propuneri pentru acordarea alocaţiilor în condiţiile Legii, efectuează anchete sociale, întocmeşte dosarele şi le prezintă organelor competente;
 4. Îtocmeşte situaţia copiilor lipsiţi de ocrotire părinteasca , a celor daţi în plasament familial si a celor încredinţaţi;
 5. Răspunde de aplicarea legilor privind asistenţii personali şi ocrotirea persoanelor handicapate;
 6. Păstrează în condiţii de siguranţă dosarele de ajutor social, ale asistenţilor personali, a persoanelor cu handicap si a persoanelor care primesc indemnizaţii pentru persoane cu handicap.
 7. Întocmeşte dările de seama statistice si asigura transmiterea lor;
 8. Prezintă lunar secretarului informări cu privire la acţiunile întreprinse şi face propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii de asistenta sociala şi protecţia copilului;
 9. Participa la întâlniri organizate de Direcţia pentru protecţia copilului;
 10. Conduce la zi registrul general de intrare si ieşire a corespondentei;
 11. Transmite datele la unităţi si expediază corespondenta;
 12. Prestări xerox;
 13. Prezintă zilnic primarului şi secretarului pentru studiere si repartizarea corespondentei primite pe adresa consiliului;
 14. Referentul social îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de  primar şi secretar.