Fond Funciar

A N U N Ţ

Aducem la cunoştinţă faptul că în baza Legii. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, persoanele interesate pot depune dosare pentru reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate, în termen de 120 de zile începând cu 9 august 2018, pentru următoarele suprafețele de teren:

”1. La articolul 23, alineatele (2) şi (21) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(2) Suprafeţele de terenuri aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora sunt acelea evidenţiate ca atare în actele de proprietate, în cartea funciară, în registrul agricol sau în alte documente funciare, la data intrării în cooperativa agricolă de producţie sau în lipsa acestora prin orice mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori.
(21) În cazul înstrăinării construcţiilor, suprafeţele de teren aferente prevăzute la alin. (2) sunt cele convenite de părţi la data înstrăinării, dovedite prin orice mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori.”

 1. La articolul 24, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Terenurile situate în intravilanul localităţilor, aferente construcţiilor edificate de către fostele cooperative de producţie, fostele asociaţii economice intercooperatiste şi fostele cooperative de consum, se înscriu în proprietatea actualilor deţinători, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

 1. a) sunt deţinători de construcţii de la data dobândirii şi până la data solicitării înscrierii dreptului de proprietate;
  b) fac dovada că imobilul este înregistrat în registrul agricol şi a plăţii impozitelor şi taxelor în conformitate cu prevederile legale;
  c) pentru terenul aferent construcţiei nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate;
  d) terenurile nu sunt în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ – teritoriale.”

„(23) În cazul terenurilor aferente locuinţei, care nu au fost cooperativizate, deţinătorii sau moştenitorii acestora pot solicita comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel:

 1. a) dacă solicitanţii figurează în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale;
  b) dacă terenul este în proprietatea statului român şi persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcţiilor de pe terenurile care fac obiectul prezentei legi;
  c) nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane.”

Dosarul va cuprinde următoarele documente:

 • Cerere, formulată de fiecare persoană îndreptăţită, personal sau prin mandatar. Când sunt mai mulţi moştenitori cererea se face în comun, fiind semnată de fiecare dintre ei.
 • Copie acte de identitate;
 • Copii după actele de stare civilă (certificate de: naştere, căsătorie, deces al autorului, în cazul moştenitorilor, certificat de moștenitor/calitate de moștenitor)
 • Plan de amplasament și delimitare a imobilelor întocmit de către o persoană autorizată în lucrări topografice;
 • Declaraţii autentice de martor;
 • Adeverință eliberată de Primăria Comunei Șimișna, conform registrelor agricole din perioada 1945 – decembrie 1989 din care să rezulte suprafața de teren deținută de petent în intravilanul localității precum și construcțiile înscrise.
 • Acte de proprietate, certificat de moştenitor, hotărâre judecătorească, dacă există;
 • Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că pentru nr.topogarfice/nr. cadastrale propuse nu s-au întocmit titluri de proprietate.
 • Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că terenul solicitat nu face/a făcut obiectul vreunei cauze aflate pe rolul instanțelor de judecată și modul de soluționare, după caz.
 • Alte acte pertinente, concludente și verosimile din care să rezulte dreptul de proprietate asupra terenului solicitat.

Cererea, împreună cu actele prevăzute mai sus se depune la Primăria Comunei Șimișna, fie personal, fie prin poştă, înăuntrul termenului prevăzut de lege.

În cazul în care cererea se depune personal, solicitantul va prezenta actele doveditoare în original şi câte o copie xerox, semnată pentru conformitate, rămânând la comisie numai copiile acestora.

Când cererea se transmite prin poştă, la aceasta se vor anexa copii xerox semnate pentru conformitate pe propria răspundere de către solicitant.

cerere_de_reconstituire_a_dreptului_de_proprietate

Prezentare

Comuna Şimişna este aşezată de-a lungul văii cu acelaşi nume, în Podişul Someşan, fiind situată din punct de vedere geomorfologic în piemonturile şi depresiunile de contact cu subcarpaţii interni ai Transilvaniei. Localitatea şimişană se numără printre cele mai mari şi mai frumoase aşezări rurale ale judeţului Sălaj.
Comuna Şimişna este reînfiinţată în anul 2002, fiind compusă din două sate: Şimişna şi Hăşmaş, Şimişna fiind centru de comună.
Satul este străbătut de drumul judeţean 108 S, care îl stăbate de la un capăt la altul la circa 85 km de oraşul Zalău, reşedinţa judeţului Sălaj, şi 40km de oraşul Dej, judeţul Cluj. Este mărginit de satele Haşmaş la Sud, Bogata , Curtuiuşul Dejului şi Fodora în Est, Chizeni şi Rus în Nord, Fântânele şi Valea Hranei în Vest. Hotarul se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 50-60 km pătraţi. Vatra actuală a satului este situată în cea mai mare parte de-a lungul terasei văii Şimişna, dar şi pe văile secundare şi a evoluat mult în decursul vremurilor îndepărtate ale istoriei.

Asociatia Simisna de maine

Va aducem la cunostinta ca incepand cu luna aprilie 2013, in comuna noastra a fost constituita Asociatia Nonprofit „Simisna de Maine

Asociația are drept scop promovarea, sprijinirea, realizarea si coordonarea de activităţi care sa contribuie la dezvoltarea comunei Şimişna, județul Sălaj, din punct de vedere economic, social, educațional, cultural, ecologic, turistic.

Membri fondatori ai asociatiei:

Revnic Grigoriţă Marin, Ciunt Ionel, Cîmpan Alexandru, Pop Ioan, Revnic Niculaie, Pintea Emilian, Bor Florin Ioan, Prodan Calin Cristian, Bălan Simion, Rat Alexandru, Cecan Vasile.

2018

Bande Viorelia-Angelica avere

Bor Florin-Ioan avere

Pop Marcel avere

Stegar Anica avere

Stegar Simina-Ioana avere

Bande Viorelia-Angelica interese

Bor Florin-Ioan interese

Pop Marcel interese

Stegar Anica interese

Stegar Simina-Ioana interese

2018

Prodan Calin-Cristian avere

Muresan Alin-Remus avere

Mante Alexandru avere

Ghisan Ilie avere

Criste Dumitru avere

Coroian Gheorghe avere

Bande Anuta-Marcela avere

Balan Simion avere

Buhatel Emilia avere

Beldean Augustin avere

Prodan Calin-Cristian interese

Muresan Alin-Remus interese

Mante Alexandru interese

Ghisan Ilie interese

Criste Dumitru interese

Coroian Gheorghe interese

Buhatel Emilia interese

Balan Simion interese

Bande Anuta-Marcela interese

Beldean Augustin interese

2017

PRODAN CĂLIN-CRISTIAN avere

MUREŞAN ALIN-REMUS avere

MANTE ALEXANDRU avere

GHIŞAN ILIE avere

CRISTE DUMITRU avere

COROIAN GHEORGHE avere

BUHĂŢEL EMILIA avere

BELDEAN AUGUSTIN avere

BĂLAN SIMION avere

BANDE ANUŢA-MARCELA avere

prodan calin cristian interese

muresan alin remus interese

mante alexandru interese

ghisan ilie interese

criste dumitru interese

coroian gheorghe interese

buhatel emilia interese

beldean augustin interese

bande anuta marcela interese

balan simion interese

2017

BANDE VIORELI-ANGELICA avere

BOR FLORIN-IOAN avere

POP MARCEL avere

PRODAN ILEANA avere

STEGAR ANICA avere

bande viorelia angelica interese

bor florin ioan interese

pop marcel interese

prodan ileana interese

stegar anica interese