Concurs ocupare funcție publica

    Primăria comunei Șimișna,  judeţul Sălaj,

Organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie: referent, clasa III, debutant,  din cadrul Compartimentului stare civilă.

    Probele stabilite pentru concurs:

 • selecţia de dosare ;
 • proba scrisă;
 • interviu

Data concursului:

 • Proba scrisă : 29 martie 2018 , ora 11.00;
 • Interviul se va desfășura într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Locul desfăşurării concursului :

 • sediul Primăriei Șimișna, sat Șimișna nr.40/A, judeţul Sălaj.

Dosarele de participare la concurs, conţinând formularul de înscriere şi celelalte documente prevăzute de art. 49 din H.G. nr.611/2008 pot fi depuse la sediul Primăriei Șimișna, în 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv in perioada:

27 februarie – 19 martie 2018.

Dosarul trebuie sa contina:

– formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr.611/2008 ;
– curriculum vitae, modelul comun european;
–  copia actului de identitate;
–  copie legalizata a diplomei de bacalaureat  sau copie insotita de documentul original pentru verificarea conformitatii:
–  copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă, unde este cazul;
–  copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
– cazierul judiciar;
– declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Condiții generale  de participare la concurs :

 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188 /1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
 • studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat.

Bibliografie:

 1. Constituţia României ;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulteriore, republicata;
 3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
 4. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. HG. Nr.64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă
 7. OG nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice.
 8. Legea nr. 287/2009 republicată privind Codul civil:

Cartea II –a Despre familie

Titlul I – Dispoziții generale

Titlul II – Căsătoria

Cap I Logodna

Cap II Încheierea căsătoriei

Cap. III Formalități ulterioare încheierii căsătoriei

Cap. V Drepturile si îndatoririle personale ale soților

Cap. VI   Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor

Art. 312  Regimurile matrimoniale

Cap VII Desfacerea căsătoriei

Pct.3 Divorţul prin acordul soţilor pe cale administrativă sau prin  procedură notarială

Titlul III- Rudenia

Cap.I – Dispoziții generale

Cap.II – Filiația

Pct.1 Dispoziții generale

Pct.2 Prezumția de paternitate

Pct.3 Recunoașterea copilului

 

Alte relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul primăriei Șimișna sau la telefon 0260639503, 0752195076 – persoană de contact Bor Florin Ioan.

In fisierele atasate mai jos se gasesc toate informatiile necesare depunerii dosarului precum si toata legislatia prevazuta in bibliografie!

conditii participare

Continut dosar concurs

FORMULAR DE ÎNSCRIERE -anexa3

CV in format european

DECLARAŢIE-CNSAS

OG 41-2003

Lege nr.215-2001

Lege nr.188-1999

Lege nr.119 -1996

Lege nr.7-2004

HG nr.64 -2011

Extras din Legea nr. 287-2009 – Codul civil

Constitutia Romaniei

 

 

2017

PRODAN CĂLIN-CRISTIAN avere

MUREŞAN ALIN-REMUS avere

MANTE ALEXANDRU avere

GHIŞAN ILIE avere

CRISTE DUMITRU avere

COROIAN GHEORGHE avere

BUHĂŢEL EMILIA avere

BELDEAN AUGUSTIN avere

BĂLAN SIMION avere

BANDE ANUŢA-MARCELA avere

prodan calin cristian interese

muresan alin remus interese

mante alexandru interese

ghisan ilie interese

criste dumitru interese

coroian gheorghe interese

buhatel emilia interese

beldean augustin interese

bande anuta marcela interese

balan simion interese

2017

BANDE VIORELI-ANGELICA avere

BOR FLORIN-IOAN avere

POP MARCEL avere

PRODAN ILEANA avere

STEGAR ANICA avere

bande viorelia angelica interese

bor florin ioan interese

pop marcel interese

prodan ileana interese

stegar anica interese

Camine culturale

After School

Centrul After School Simisna este pregatit pentru primirea elevilor din comuna noastra!